Zobacz nasz tor MX Kowala!

Gdzie nas znajdziesz?

Tor motocrossowy jest obiektem będącym własnością Świętokrzyskiego Towarzystwa Motorowego MOTO-MAX z siedzibą:

ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny

1. Tor motocrossowy jest obiektem będącym własnością Świętokrzyskiego Towarzystwa Motorowego MOTO-MAX z siedzibą na ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny i obowiązuje na nim bezwzględna zasada uzyskania zgody właściciela na wjazd i jego użytkowanie.
 
2. Obiekt przeznaczony jest tylko dla osób korzystających z motocykli. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na tor pojazdami typu quad.
 
3. Obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kierunek jazdy. Jazda w innym kierunku nawet na krótkich odcinkach jest absolutnie zabroniona.
 
4. Każda osoba korzystająca z toru zobowiązana jest do posiadania odpowiedniego stroju, ochraniaczy, kasku oraz butów ochronnych.
 
5. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 
6. Zabrania się jazdy w sposób zagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych użytkowników.
 
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego bądź upoważnionej do tego osoby dorosłej.
 
8. W miejscach niewidocznych, np. po zeskokach, w razie upadku należy w miarę możliwości jak najszybciej usunąć motocykl oraz zasygnalizować innym nadjeżdżającym zaistniałe niebezpieczeństwo.
 
9. Należy dbać o czystość oraz infrastrukturę techniczną toru. Zaleca się, aby w miarę możliwości każdy użytkownik zabierał ze sobą własne nieczystości, a jeżeli jest to niemożliwe, wyrzucał odpady do specjalnie oznaczonych koszy.
 
10. Zabrania się pozostawiania na obiekcie zużytych opon, olejów oraz uszkodzonych części motocykla.
 
11. Zakazuje się jazdy poza obrysem trasy (po bandach) oraz po łąkach, uprawach rolnych i lasach graniczących z terenem toru.
 
12. Wszelkie naruszenia obowiązujących reguł będą skutkowały zakazem korzystania z toru.
 
13. Wjazd na tor jest równoznaczny z oświadczeniem, iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Świętokrzyskiego Towarzystwa Motorowego MOTO-MAX.
 
14. Użytkowanie toru możliwe jest tylko i wyłącznie w określonych przez Stowarzyszenie dniach i godzinach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na jeden z niżej podanych numerów.
 
15. Za korzystanie z toru pobierana jest opłata w wysokości: 60 zł/dzień przeznaczona na utrzymanie toru w należytym stanie technicznym. Do pobierania opłat upoważnione są wyznaczone przez MOTO-MAX osoby, pełniące w danym dniu dyżur.
 
16. Wjazd na tor możliwy jest tylko i wyłącznie w sytuacji okazania ważnego biletu wjazdowego.
 
17. Obiektem zarządza właściciel Toru Motocrossowego.
 
18. Numery kontaktowe osób, do których należy kierować zgłoszenia: Prezes – 666 347 115, Vice Prezes – 664 787 005.
 
19. Na tor będą wpuszczane tylko osoby przywożące swoje motocykle na lawetach lub innymi środkami transportu. Zabrania się dojazdu do toru w Kowali motocyklami crossowymi, które nie są zarejestrowane do jazdy po drogach publicznych.
 
20. Użytkowanie MINI TORU możliwe jest tylko dla motocykli o małych pojemnościach (do 50 cm3). Jazda po nim jest bezpłatna.

Numery kontaktowe osób, do których należy kierować zgłoszenia: Prezes 666347115 oraz Wiceprezes 664787005

Godziny otwarcia toru: 

środa 16-19

sobota i niedziela 9-18

 

Uwaga: wjazd na obiekt odbywa się za zgodą osób do tego uprawnionych.