Regulamin Uzupełniający - Kowala 2017

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

 

 

Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie

na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym

   KOWALA 08 października 2017 r.

 

 

Klasy:                                   MX 65

                                                MX 85

                                               MX Kobiety

                                               MX 2 Junior /AB licencja/

                                              MX Open (AB licencja)

                                              MX 1C,

                                              MX 2C,

                                                MX Masters

                                                        

 

Data                                       08 października 2017 r.

Miejsce zawodów                  Kowala

Najbliższy szpital                   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze.

 

1. Założenia: zawody otwarte dla zawodników posiadających licencje PZM typu A,B,C, oraz dla zawodników ubiegających się o uzyskanie licencji C w sporcie Motocrossowym, dysponującym odpowiednim sprzętem i przygotowaniem w celu zdobycia licencji PZM, a w dalszej przyszłości do udziału w zawodach wyższej rangi.

 

TOR

 

Nr licencji klubowej                       17/M/2017

Nr licencji toru                                  homologowany

Długość toru                                        1500 m

Minimalna szerokość                        6 m

 

ORGANIZATOR

 

Nazwa – Klub                                      Świetokrzyskie Towarzystwo Motorowe MOTO-MAX

Adres                                                      ul.Parkowa 3/21 , 26-052 Sitkówka-Nowiny

Nr telefonu                                          + 48 608506968

e-mail                                                     motomaxkielce1@o2.pl

 

OSOBY URZĘDOWE

Sędzia Zawodów                                 Grzegorz Rybus Nr. Licencji „O” 108/11              

Kierownik Zawodów                           Tomasz Kosiak Nr. Licencji „O” 119/14               

Kierownik Trasy                              Marcin Znojek

Kierownik Parku Maszyn               Eryk Ryśkiewicz                                                      

Kierownik Biura Zawodów                Katarzyna Znojek

Kierownik Chronometrażu               Firma GROS Grzegorz Ostrowski                             

Kierownik Kontroli Technicznej       Sławomir Posłowski

Kierownik startu- meta                   Piotr Skowron

Kierownik Maszyny Startowej         Robert Dudek   

Lekarz Zawodów + Karetka           NZOZ FESTINA LENTE Grzegorz Krysiński

                                                                             

 

Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym na 2017 oraz ogólnymi przepisami PZM                                niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym sprawdzonym                        i zaakceptowanym przez PZM.

 

2. ZGŁOSZENIA

 

W dniu zawodów od godz. 7.00 będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe uczestników na torze.

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do wypełnienia druku zgłoszenia, według podanego wzoru wraz z oświadczeniem, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność, jednocześnie zrzeka się wszystkich roszczeń do organizatora.

 

Biuro zawodów: czynne w dniu zawodów od godz. 7.00

 

       Zawodnik biorący udział w zawodach ma obowiązek przedstawić w biurze zawodów:

  •    kartę zgłoszenia
  • licencję lub dowód tożsamości
  • aktualne badanie lekarskie (od lekarza sportowego)
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego
  • potwierdzenie wypożyczenia kostki (transpondera) do pomiaru czasu (UWAGA: po zakończeniu      zawodów obowiązuje zwrot!)
  •  w przypadku osoby nieletniej, zgodę rodziców lub opiekuna prawnego z numerem dowodu osobistego.

 

Zasady rozgrywania zawodów:

 

3.1.  Prawo startu mają zawodnicy z licencją „A” i „B” oraz „C” w klasach jak podano w pkt. 4.1. Uczestnicy startujący pierwszy raz (nie posiadający jeszcze licencji), muszą przystąpić przed zawodami do egzaminu teoretycznego. Egzaminy w formie testów ze znajomości przepisów RSM oraz zasad rozgrywek Motocross 2016, organizowane są w ZO PZM (w wyjątkowych sytuacjach egzamin można przeprowadzić w dniu zawodów przed treningami). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do zawodów, które są egzaminem praktycznym. Po sklasyfikowaniu się w zawodach musi wystąpić do właściwego Zarządu Okręgowego PZM o wydanie licencji sportowej. Szczegółowe informacje o uzyskiwaniu licencji - RSM Zasady Ogólne.

3.2.  Uczestnicy bez licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego (z podaniem numeru dowodu osobistego osoby podpisującej zgodę), na udział w zawodach.

3.3.Zawodnik oraz uczestnik bez licencji musi przedłożyć w biurze zawodów:

-wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów

-właściwą licencję ważną na 2017 rok (tylko zawodnik licencjowany)

-kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych z ważnym wpisem o zdolności zawodnika

-dokument tożsamości (tylko uczestnik bez licencji)
-zaświadczenie o zdolności od lekarza sportowego (tylko uczestnik bez licencji)
-dowód wpłaty wpisowego

3.4.  Wpisowe do zawodów, zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017 wynosi 120zł.oraz dodatkowo 10zł.za pomiar czasu - transponder dla wszystkich klas i od wszystkich uczestników i zawodników. Ponadto uczestnicy bez licencji dodatkowo ponoszą następujące koszty: 25zł za egzamin teoretyczny, 25zł za egzamin praktyczny oraz opłatę za ubezpieczenie w wysokości 25zł za każdy dzień zawodów (zgodnie z pkt. 16.7 Zasad Rozgrywek Motocross 2017)

3.5.   Organizator zawodów ma obowiązek przesłania do Gestora Strefy listy uczestników przystępujących do egzaminu na certyfikat oraz przekazania pobranej od nich kwoty 25zł tytułem ubezpieczenia NNW (wraz z imienną listą) do właściwego Organizatora Okręgu PZM.

3.6.  Do zawodów będą dopuszczone motocykle odebrane przez kontrolę techniczną, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Zasadach Rozgrywek Motocross 2017.

3.7.Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg Zasad Rozgrywek Motocross 2017.

3.8.  Obecność zawodników i osób funkcyjnych na odprawie zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017.

3.9.   Zawodnik, który w trakcie sezonu podwyższył kategorię licencji, może do końca rozgrywek startować nadal w tej samej klasie i być w niej sklasyfikowany.

 

4. Zawody

 

4.1 Klasy, pojazdy, wiek zawodników, licencje, czas wyścigu:

 

Klasa

Licencja

Warunki

MX 65

AB

Motocykle do 65ccm 2T wiek od 8 do 12 lat , licencja A, B. Czas trwania wyścigu 12 min + 2 okrążenia ,

(koła maksymalnie 12-14 cali)

MX 85

AB

Motocykle do 85ccm 2T wiek od 10 do 14 lat, licencja A, B. Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

(koła min. 14-17 cali, maks. 16-19 cali)

 

MX Junior

A B

Motocykle od l00ccm do 125 ccm 2T i od 175cc do 250cc 4T, wiek od 14 do 18 lat , licencja A,B.

Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia.

 

MX 2 C

C

Motocykle od 100 do 150cc 2T i od 175 do 250cc 4T wiek od 18 lat, licencja C. Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

MX 1 C

C

Motocykle od 175 do 500cc 2T i od 290 do 650cc 4T wiek od 18 lat, licencja C. Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

MX OPEN (MX 2 + MX 1)

A B

Motocykle od 100 do 500cc 2T i od 175 do 650cc 4T , wiek od 14 lat dla MX 2 i od 17 lat dla MX 1, licencja A B,

Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

 

MX MASTERS

A B

Motocykle od 100 do 500cc 2T i od 175 do 650cc 4T wiek od 40 lat (rocznik 1977 i starsi), licencja A, B. Czas trwania wyścigu 15 minut + 2 okrążenia

MX KOBIET

A B C

Motocykle od 85 ccm do 125 ccm 2T i od 150 ccm do 250 ccm 4T wiek od 14 lat licencja A, B, C.

Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

Granicą dla wieku minimalnego zawodników klas MX65 i MX85 jest dzień urodzenia, który musi przypadać minimum w przeddzień zawodów, a granica dla wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku. W pozostałych klasach, granica dla wieku minimalnego rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika, a granica dla wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku urodzenia.

4.2. W każdej klasie odbędą się po dwa wyścigi. Zawodnik podczas jednych zawodów może wystartować maksymalnie w trzech wyścigach.

4.3.  Każdy zawodnik i uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia swojego pojazdu i kasku do kontroli technicznej. Kaski i pojazdy po odbiorze technicznym powinny być oznakowane. Miejsce kontroli technicznej powinno być oznakowane.

4.4.   Czas i kolejność treningów wg harmonogramu czasowego zawodów. W treningu nie obowiązuje ograniczenie do 40 zawodników na trasie. Zabroniony jest udział w treningu nie swojej klasy, pod rygorem przesunięcia na ostatnie miejsce listy treningu kwalifikacyjnego. Zawodnik, który nie będzie sklasyfikowany w treningu z pomiarem czasowym, a brał udział w treningu dowolnym i ma udokumentowane min. 3 okrążenia może zostać dopuszczony do wyścigu zgodnie z pkt. 6.23.4 Zasad Rozgrywek Motocross 2017.

Pomiar czasu w treningach przeprowadzony będzie elektronicznie.

 

 

4.5.Dopuszcza się łączenie treningów i wyścigów poszczególnych klas, za wyjątkiem klas MX 65, która przeprowadzona musi być oddzielnie oraz MX 85, którą wyjątkowo można łączyć tylko z klasą MX Kobiet. Decyzję o połączeniu klas podejmuje Dyrektor Zawodów, po uzgodnieniu z Sędzią Zawodów.

4.6.  Procedura startowa i strefa oczekiwania wg Zasad Rozgrywek Motocross 2017. Zawodnicy wjeżdżają na maszynę startową w kolejności wg czasów uzyskanych w treningu kwalifikacyjnym. Obowiązuje, obowiązkowe okrążenie zapoznawcze. Sędzia główny zawodów musi obserwować przebieg procedury startowej.

4.7.Organizator powinien zapewnić zawodnikom odpowiednio duży i wygrodzony park maszyn (wg norm podanych w Zasadach Rozgrywek Motocross 2017) oraz wyznaczyć tor do prób. Przestrzegać należy „Regulaminu Ochrony środowiska w sportach motorowych".

4.8.Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty ekologicznej, pod motocykle oraz agregaty prądotwórcze w miejscu serwisu w celu zapobieżenia wyciekom paliwa, oleju, itp. na ziemię. Za nie przestrzeganie tego warunku zawodnik będzie ukarany przez Dyrektora Zawodów karą w wysokości 300 zł. W przypadku nie zapłacenia kary zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Zapłacenie kary nie zwalnia zawodnika i uczestnika z obowiązku posiadania i stosowania maty ekologicznej. Organizator zawodów, również zobowiązany jest do używania mat ekologicznych pod agregaty spalinowe.

5. Numery startowe

5.1.  Numery startowe zawodników obowiązują jak w indywidualnych MP na rok 2017. Numer raz nadany obowiązuje zawodnika przez cały sezon i nie może być przyznany innemu zawodnikowi.

5.2.  Każdy motocykl musi mieć trzy numery startowe zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017. Kolory tła i cyfr zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017.

Zawodników obowiązuje posiadanie numerów plecowych.

6. Klasyfikacja.

Zgodnie z Regulaminem Ramowym MSPP w Motocrossie na 2017 r.

7. Sprawy ogólne

7.1.Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na kwotę min. 100 000 zł na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NNW ubezpieczenie muszą posiadać wszystkie osoby funkcyjne związane z przygotowaniem zawodów, w trakcie ich trwania i prac związanych z zakończeniem zawodów. Minimalny okres ubezpieczenia NNW powinno obowiązywać na dwa dni przed i dwa dni po zawodach.

7.2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, powstałe w wyniku wypadków lub innych przyczyn.

7.3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM 2017, Komunikaty GKSM i Gestora Strefy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium RP.

7.4.Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.

7.5.Zespół chronometrażowy ma obowiązek przesłania do Gestora Strefy w formie elektronicznej ostatecznych wyników zawodów, w ciągu 72 godzin po zakończeniu zawodów.

7.6.   Sędzia zawodów przesyła do Gestora Strefy „Sprawozdanie Sędziego", wykaz (lista) uczestników przystępujących do egzaminu na certyfikat oraz karty wypadkowe zawodników (jeżeli będą wystawione przez lekarza), w terminie 7 dni po zakończeniu zawodów.
7.7.   Składanie protestów- zgodnie z pkt. 6.35 Zasad Rozgrywek Motocross 2017 r.

Zatwierdzono przez ZO PZM                                                                             Kierownik Zawodów

   w dniu :                                                                                                               Tomasz Kosiak

 

 

 

 

 

 

 

KOWALA 08.10.2017

 

 

 

                                               Harmonogram Czasowy

 

         VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie 2017.

 

 

1. Biuro zawodów czynne od 7.00 do końca Zawodów

2. Odbiór Techniczny od 7.00 do 10.00

7:00 – 8:20 - klasa MX65, MX85, MX Kobiet

8:20 – 9:20 - MX1 C, MX2 C

9:20 – 10:00 - klasa MX2 Junior, MX Open, MX Masters

 

3. Odbiór trasy przez Sędziego 7.30

 

4. Trening od 8.40 do 11.30

 

8:40 – 9:10 - klasa MX65

9:15 – 9:45 - klasa MX85, MX Kobiet

9:50 – 10:20 - klasa MX1 C, MX2 C,

10:25 – 10:55 - klasa MX Masters

11:00 – 11:30 - klasa MX2 Junior, MX Open

 

Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Strefy Południowej mają jeden trening. Pierwsza część tj. 10 min trening dowolny, druga część 15 min trening kwalifikacyjny plus 5 min próby startu.

Runda zapoznawcza jak w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2017.

                                                          

5. 12:00 - uroczyste otwarcie zawodów

 

6. WYŚCIGI

 

klasa MX65 12:03 – zamknięta strefa oczekiwania start – 12:10

klasa MX85, MX Kobiet 12:30 – zamknięta strefa oczekiwania start - 12:37

klasa MX1 C, MX2 C 13:02 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:09

klasa MX Masters 13:34 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:41

klasa MX2 J, MX Open 14:06 – zamknięta strefa oczekiwania start – 14:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------

klasa MX65 14:38 – zamknięta strefa oczekiwania start –14:45

klasa MX85, MX Kobiet 15:05 – zamknięta strefa oczekiwania start –15:12

klasa MX1 C, MX2 C 15:37 – zamknięta strefa oczekiwania start –15:44

klasa MX Masters 16:09 – zamknięta strefa oczekiwania start –16:16

klasa MX2 J, MX Open 16:41 – zamknięta strefa oczekiwania start –16:48

 

17. 30 Wręczenie Pucharów i Nagród

 

Uwaga ostateczną decyzję o połączeniu klas podejmuje Kierownik Zawodów w porozumieniu z Sędzią Zawodów. O zmianach zawodnicy będą powiadamiani na odprawie.

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO ZAWODOW MOTOCROSSOWYCH 2017r.

MISTRZOSTWA STREFY POLSKI POŁUDNIOWEJ

 

Dane zawodnika

Imię Nazwisko adres: …………………………………………………………………………..

Typ licencji i numer: …………………………………………………………………………....

Federacja

 

Pojemność: ………………………………………………………………………………………

Marka motocykla: ………………………………………………………………………………

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………

Klasa: ……………………………………………………………………………………………

2-suw …………

4-suw …………

 

Nr. startowy ____________

Przynależność klubowa: …………………………………………………………………………

Potwierdzenie klubu ……………………………………………………………………………..

Pieczęć klubu i podpis ……………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na start naszego zawodnika

Podpis zawodnika: ……………………………………………………………………………….

( w przypadku wykupienia licencji w ZG PZM) Numer licencji sponsorskiej ………………………

Zgłaszam udział we wszystkich rundach Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie, zgodnie zatwierdzonym kalendarzem zawodów na 2017 r. W przypadku braku zgłoszenia na wszystkie rundy należy poniżej wpisać, na którą rundę zawodnik/ zawodniczka zgłasza swój udział.

Nazwa zawodów/Runda

Termin

Miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem świadom/świadoma niebezpieczeństwa związanego z treningami i zawodami i uczestniczę w nich na własne ryzyko. Równocześnie zrzekam się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora w związku z obrażeniami ciała czy innymi szkodami poniesionymi przeze mnie w trakcie treningów lub zawodów. Oświadczam, że znam regulamin sportu motocyklowego PZM oraz rozporządzenia obowiązujące w Polsce . Przed każdymi zawodami zapoznam się z regulaminem uzupełniającym zawodów i będę go w całości przestrzegał/przestrzegała , a także instrukcji i decyzji kierownictwa zawodów. Wszystkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzonych zawodów.

 

Potwierdzenie klubu

Pieczęć klubu i podpis

Wyrażamy zgodę na start naszego zawodnika